Hiện có 505,330 Tin đăng 119,490 thành viên

bảng giá đất nhà nước tỉnh Bắc Giang

Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
203 đã xem - 4 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
298 đã xem - 4 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
255 đã xem - 4 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
307 đã xem - 4 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
188 đã xem - 5 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
178 đã xem - 5 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
157 đã xem - 5 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
179 đã xem - 5 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
232 đã xem - 5 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
90 đã xem - 5 tháng trước